HİZMET SÖZLEŞMESİ

 • 1. İşbu hizmet sözleşmesi, StartupHR ile girişim projesinin (“GİRİŞİM” olarak anılacaktır.) yöneticisi sıfatındaki (“GİRİŞİMCİ” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.
 • 2. İşbu Sözleşmenin konusu, StartupHR tarafından GİRİŞİMCİ’ye dönemlik olarak, girişim tanıtma ve sergileme, girişim değerlendirme, portföy çeşitlendirme, yatırım ağlarına ve yatırımcılara erişim gibi ücretli veya ücretsiz hizmetlerin verilmesi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. GİRİŞİMCİ, Sözleşme süresince StartupHR’i bu hizmetleri sağlaması amacı ile münhasıran tek yetkili olarak tayin eder.
 • 3. StartupHR tarafından GİRİŞİMCİ’ ye aşağıdaki hizmetler sağlanacaktır. Bu hizmetler şunlardır;
 • a) Dönemsel paketlerin tercih edilmesi halinde ilgili girişime ilişkin bilgilerin web sayfası üzerinden tanıtılması ve sergilenmesi
 • b) GİRİŞİM’e ilişkin bilgilerin portföyümüzdeki yatırım ağıyla paylaşılması
 • Bu hizmetlerin hangi koşullarda sağlanacağı StartupHR tarafından belirlenecektir. Yukarıda sayılan hizmetlerin dışında da başkaca hizmetlerin olabileceği gibi sayılan bazı hizmetlerden yararlanmak için GİRİŞİMCİ’ nin ücretli üyeliğinin olması gerekebilecektir.
 • 4.İşbu sözleşme kapsamında GİRİŞİMCİ’ ye verilecek olan hizmet/hizmetlerin bedelleri aşağıdaki gibidir.
 • - Listeleme bedeli sitede ilan edilir ve seçilen paket türüne göre belirlenir.
 • Burada belirtilen hizmet bedelleri çeşitlendirilebilir ve bunlar sitede ilan edilir ya da ilgiliye özel olarak sunulabilir.
 • 5. Yukarıda belirtilen Hizmet Bedelleri her ayın birinci günü ile beşinci günü arasında StartupHR’e ödenecektir.
 • 5.1. 3. madde kapsamı dışında kalan taleplerden dolayı verilen hizmetler için, StartupHR tarafından belirtilecek ücret üzerinde anlaşılması halinde çıkan tutar StartupHR’e ödenir.
 • StartupHR bünyesi dışında ancak işbirliğindeki profesyonel hizmet alınan işlerin sabit ücretleri yukarıda belirtilen hizmet bedellerine dahil değildir.
 • 6. İşbu Sözleşme, StartupHR tarafından sağlanan hizmet paketlerinin GİRİŞİMCİ tarafından alındığı hizmet başlangıç tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup, daha evvel herhangi bir sebeple feshedilmemesi halinde, (otomatik paket bitiş tarihi) tarihinde kendiliğinden sona erecektir. Sözleşme, süresi sonundan 15 gün evvel Taraflarca herhangi bir fesih bildiriminde bulunulmadığı taktirde bir dönem daha şartlarda yenilenmiş sayılır.
 • 7. GİRİŞİMCİ, StartupHR e ait “gizli bilgi” şeklinde tanımlanacak olan; StartupHR’ e ait her türlü hizmete ilişkin kamuya açıklanması halinde StartupHR’ nin zararına sebep olacak bilgi, belge, formül, buluş ile çalışması, üretim, pazarlama, satış, bilişim, mali yapısına ilişkin bilgiler ile erişim yetkileri, erişim yetkilerini kullanmaya yönelik parola, şifre ve sair bilgiler ve/veya niteliği gereği ticari sır sayılması gereken hususlarda gerekli özen yükümlülüğünü göstermek zorundadır.
 • 7.1 GİRİŞİMCİ ve GİRİŞİM sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren iki yıl içerisinde StartupHR’nin statüsü veya faaliyet alanları kapsamında StartupHR’e karşı rekabet faaliyetlerinde de bulunan veya bulunabilecek durumlarda yer almamayı taahhüt ederler.
 • 7.2 GİRİŞİMCİ’nin vermiş olduğu genel veya özel nitelikteki kişisel veriler, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak StartupHR tarafından işlenebilecektir. Kişisel verilerin toplanma amacı, GİRİŞİMCİ ve GİRİŞİM’in StartupHR’ nin sunmuş olacağı hizmetler kapsamında kullanılması, Üçüncü kişilerle paylaşılması ve StartupHR tarafından bildirimlerde bulunulmasıdır. Bu bildirimler telefon veya e-posta yoluyla gerçekleştirilebilir. Kişisel veriler gerekli görülmesi halinde ancak GİRİŞİMCİ’nin veya GİRİŞİM’ in yararına olması koşuluyla üçüncü kişilerle paylaşılabilir. GİRİŞİMCİ ve GİRİŞİM açık rıza ile bu şartları Kabul ve beyan etmiş olur.
 • 7.3 GİRİŞİMCİ’ nin şahsına ve ekibine yönelik paylaşacağı bilgiler ile GİRİŞİM’e ilişkin olarak paylaşacağı bilgiler gizlilik şartının dışındadır.
 • 8. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi, siber saldırılar ve hacking saldırıları mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.
 • 8.1 Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.
 • 9. Tarafların beyanlarıyla akdedilmiş işbu Sözleşme siteye üye olunduğu tarihte yürürlüğe girer. Her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.